Home

Van harte welkom op de pagina van de Soroptimistclub Zeist e.o.

Ons profielOnze projectenOns nieuws

Soroptimistclub Zeist e.o. werkt afwisselend aan lokale/regionale en internationale projecten.

Naast financiële steun vragen wij aandacht voor de problemen waar vrouwen en meisjes tegen aan lopen, voor het onrecht jegens vrouwen en meisjes dat bestaat en voor het werk dat nog nodig is om een volledige emancipatie mogelijk te maken.

Op 4 april 2024 heeft ons club-lid Marion Meijs de Carla Atzema Soroptimistprijs uitgereikt. De feestelijke uitreiking vond plaats in pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Er waren ruim 190 mensen aanwezig, waaronder een hele groep vanuit onze club. Voor een verslag van de avond zie het nieuwsbericht op deze site.

Op internationale vrouwendag 8 maart 2024 heeft wethouder Angèle Welting de winnares van de fotowedstrijd Orange the World bekend gemaakt: De Zeister kunstenares Sacha Smeets.

Op onderstaande foto staan een aantal van onze clubleden bij het kunstwerk van Sascha. De foto zal geëxposeerd worden in diverse buurtcentra in Zeist.

Moviera Code Oranje Fundraising activiteiten

In 2024 organiseert Soroptimistclub Zeist e.o. diverse fundraising activiteiten voor Moviera. Moviera biedt crisisopvang en vervolgopvang aan personen die te maken hebben met huiselijk geweld. Vaak betreft dit vrouwen en hun kinderen.

Met de  actie ‘Code Oranje’ haalt Soroptimistclub Zeist e.o. geld op voor de inrichting van een Oranje huis van Moviera in Leidsche Rijn. Wij willen de inrichting van meerdere appartementen mogelijk maken. Daarvoor is geen subsidie beschikbaar.


Verantwoording voor de ANBI – status

Soroptimist Zeist heeft de ANBI status.

Doelstelling van de Stichting Service Soroptimistclub Zeist e.o. is het bijdragen aan de verwezenlijking van het service-ideaal van de Soroptimisten. Het gaat daarbij om het verlenen van steun aan natuurlijke personen alsmede aan organisaties die ten behoeve van een gemeenschap werkzaam zijn. Het kan daarbij gaan om projecten in zowel binnen- als buitenland waarbij de servicegedachte van het Soroptimisme voorop staat. Het wereldwijd verbeteren van levensomstandigheden de rechten en de positie van vrouwen en meisjes.

Het vermogen zal worden gevormd door:

  • Subsidies en donaties
  • Schenkingen, erfstellingen en legaten
  • Opbrengsten van activiteiten
  • Alle andere verkrijgingen en baten

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de Stichting dat uit tenminste drie leden bestaat die tevens lid zijn van de Soroptimistclub Zeist e.o. Het vermogen wordt defensief beheerd. De besteding van het vermogen en de ontvangen gelden worden voorgelegd aan het bestuur van de Stichting en aan de leden van de Soroptimistclub Zeist e.o. Jaarlijks wordt in overleg met de leden van de Soroptimistclub Zeist e.o. bepaald welke goede doelen een bijdrage zullen ontvangen vanuit de Stichting. Alle activiteiten zullen gericht zijn op het algemeen belang waarbij gekeken wordt dat een en ander past binnen de doelstellingen van de Stichting en het Soroptimisme. Er worden geen vacatiegelden betaald aan bestuurders. De ontvangen gelden komen, afgezien van de noodzakelijke administratiekosten, geheel ten goede aan de gekozen projecten.

ANBI verslagen

Bijlage(n)

Jaarstukken 22-23 Stichting Service Soroptimistclub Zeist e.o.


Jaarstukken 20-21 Stichting Service Soroptimistclub Zeist e.o

Jaarstukken 21-22 Stichting Service Soroptimistclub Zeist e.o.
Jaarstukken 20-21 Stichting Service Soroptimistclub Zeist e.

Jaarstukken 19-20 Stichting Service Soroptimistclub Zeist.

Jaarstukken 18-19 Stichting Service Soroptimistclub Zeist e.o.
Jaarstukken 17-18 Stichting Service Soroptimistclub Zeist e.o.
Jaarstukken 16-17 Stichting Service Soroptimistclub Zeist e.o
Jaarstukken 15-16 Stichting Service Soroptimistclub Zeist e.o

Stichting Service Soroptimist club Zeist
Onze fundraising is ondergebracht in een aparte ANBI gecertificeerde stichting: Stichting Service Soroptimistclub Zeist e.o. en is onder nummer 41265078 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

RSIN: 804585611

De Stichting is gevestigd op :

Beeklaan 8, 3951 EW Maarn.

Voorzitter: D.C. Land-Bos

Secretaris: M.J. Hamers

Penningmeester: Y. Klep

Voor vragen tel. 06-42 96 35 94

Beleidsplan 2024

In 2024 zal onze focus liggen op het werven van fondsen om Stichting Moviera Utrecht te ondersteunen bij het inrichten van appartementjes voor slachtoffers van huiselijk geweld.

Ook is ons voornemen om een bijdrage aan het landelijke Soroptimistenproject Trees4Life te geven.

Organiseren activiteiten Orange the World

Diverse hulpvragen op allerlei gebied.

Soroptimistclub Zeist en omgeving is een actieve en gezellige club.

Wij organiseren maatschappelijke activiteiten en fondsen-wervende evenementen.

Een indruk van onze activiteiten van het afgelopen jaar kunt u in ons Sociaal jaarverslag bekijken.

Ons profiel

Onze club is op 30 mei 1959 geïnaugureerd door Dr. Violet Parkes, Groot Britannië. Op 25 mei 2019 vierden wij ons lustrum.

Wij hebben momenteel 33 leden.

Wij onderhouden een friendshipslink met Wuppertal (D).

Elke 2e donderdag komen wij bij elkaar, vaak bij één van de leden thuis, of op bezoek bij een organisatie.

Nieuws

Beroepenmarkt

Jaarlijks organiseert de Soroptimistclub Zeist e.o. samen met de Rotary Clubs van Zeist en Bunnik de Beroepenmarkt voor alle Havo-4 en VWO-5 leerlingen van de middelbare scholen van Zeist.

Artikelen van onse club-lid in landelijk magazine Soroptimist

Een van onze meest ervaren club-leden vertelt over de veelzijdige wereldorganisatie welke de Soroptimisten vormen. Vanuit haar jarenlange ervaring als bestuurslid heeft zij een goed zicht op het internationale karakter, vertelt ze over onze stem bij de Verenigde Naties, samenwerking met andere internationale organisaties en ondersteuning van internationale projecten. Bekijk hier het artikel met Ally de Vries over Wereldorganisatie Soroptimisten.

Carla Atzema Soroptimist-prijs.

De Carla Atzema Soroptimistprijs gaat over de positie, rechten en economische zelfstandigheid van vrouwen. De prijs wordt uitgereikt aan diegenen die dit onderwerp met een Nederlandstalige journalistieke productie in de afgelopen 2 jaar op de meest spraakmakende wijze onder de aandacht heeft weten te brengen.

School for Justice

In 2019 hebben wij € 9000 gedoneerd aans ons hoofddoel School for Justice. Het doel van School for Justice is tweeledig: het aanpakken van de straffeloosheid van gedwongen kinderprostitutie én het creëren van zoveel mogelijk bewustwording rondom deze problematiek. Hier wordt aan gewerkt door meisjes die eerder bevrijd werden op te leiden tot bijvoorbeeld advocaat, politieagent etc. Op die manier wordt ingezet om van binnenuit bij te dragen aan de aanpak van deze afschuwelijke misstanden. Daarnaast wordt gewerkt aan de bewustwording rondom dit thema, door de inzet van mediacampagnes. Onze leden van Club Zeist organiseerden een benefietconcert en een filmavond.