Marie Muntendam Fonds

Marie Muntendam Fonds

Het doel van deze Stichting is het verlenen van financiële hulp aan leden die meer dan twee jaar actief lid zijn van de Unie van Soroptimistclubs en die in persoonlijke financiële nood verkeren.

Daarnaast ondersteunt het Marie Muntendamfonds sinds september 2020 clubs financieel bij het aantrekken van nieuwe leden. Het bestuur van het MMF heeft in haar beleid opgenomen deze regel om diversiteit in de breedste zin binnen de clubs te bevorderen,

Het doel van de stichting
De Stichting tracht haar doel te bereiken door het – zonodig – verlenen van financiële hulp in de vorm van een gift (zodanig dat geen schenkingsrecht verschuldigd is), een renteloze of een rentedragende lening of een combinatie van lening en gift.

Bij het verlenen van hulp wordt ook rekening gehouden met verruiming van de mogelijkheden tot het maatschappelijk functioneren van aanvraagster. Het fonds verstrekt geen structurele bijdragen. Financiële hulp kan slechts geboden worden indien de voorliggende sociale voorzieningen en/of uitkeringen ontoereikend zijn.

Diversiteit binnen de clubs
Sinds september 2020 ondersteunt het MMF clubs bij het aantrekken van nieuwe leden. Interessante vrouwen zijn soms niet in staat de clubcontributie te voldoen, en kunnen dan niet lid worden. Vanaf 2024 kan een club maximaal twee aanvragen voor de clubcontributie van een nieuw lid aanvragen, met een maximum van € 300,- per lid (per jaar), met ingang van het jaar waarop voor dat nieuwe lid afdracht aan de Unie verschuldigd is.

.

Het bestuur
Het bestuur van het Fonds streeft naar openheid wat betreft haar opdracht, doelen en werkwijze, terwijl tegelijkertijd de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht ten aanzien van de vertrouwelijkheid van gegevens van aanvraagsters. De administratie en aanvraagformulieren voldoen aan de AVG.

Het kapitaal van de Stichting Marie Muntendam Fonds bestaat uit een stamkapitaal en een uitkeringsfonds. Overeenkomstig het bestuursbesluit van 13 oktober 2001 wordt er rente toegerekend aan het stamkapitaal conform artikel 9 van de statuten. De effecten worden gewaardeerd tegen de laagste waarde: historische aankoopprijs of lagere beurswaarde. Alle overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Bestuur Marie Muntendam Fonds

Graag stellen wij het bestuur voor:

  • Anke Kerpel-Brom (club Zoetermeer e.o.), voorzitter
  • Sophie Muijrers (Young Soroptimist Club Amsterdam), secretaris
  • Yvonne Lucas (club Zoetermeer e.o), penningmeester
  • Nicolette Edzes (club Noordoostpolder), lid
  • Mariëtte van Mierlo (club Zutphen), lid

De leden van het bestuur zijn gezamenlijk bevoegd. Bestuursleden ontvangen geen beloning.

ANBI Status

Verantwoording voor de ANBI – status

De stichting beschikt over een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en heeft daardoor onder andere vrijstelling van successierechten. De Stichting Marie Muntendam Fonds is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 41199464 en haar RSIN is: 805085075. Het banknummer van de Stichting is : NL63 ABNA 0494 4546 95

Bijlage(n)

Beleidsplan 2024-2027
Jaarverslag 2021-2022
Jaarrekening 2021-2022
Jaarverslag 2020-2021
Jaarrekening 2020-2021
Jaarrekening 2019-2020
Jaarverslag 2019-2020

Wat kan jij doen

Er zijn verschillende vormen van lidmaatschap. Je bent dus vrij om jouw bijdrage op jouw manier in te vullen. Daar passen ook verschillende lidmaatschapsvormen bij. Ook als je geen lid bent, kun je onze acties ondersteunen. Draag jij de Soroptimist een warm hart toe? Schenk ons dan een geldbedrag of koop iets uit onze webshop.

ShoppenLid worden
Delen op social-media: