Stichting 100xTrees4Life

Stichting 100xTrees4Life

Logo Trees for Life

Informatie Stichting 100xTrees4Life

Op 23  februari 2021 is de stichting opgericht en ingeschreven bij de KvK onder nummer 81987560.  Het RSIN nummer is 862294769. 

Open hier de Akte van oprichting stichting 100xTrees4Life. In de statuten is het volgende opgenomen:

  • Het bestuur bestaat uit 3 leden:
    voorzitter: mevrouw D. Seijsener,
    secretaris: mevrouw L. de Wit-Ybema,
    penningmeester: mevrouw E. Koetsier.
  • Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend, kosten worden vergoed op vertoon van de bewijsstukken.
  • Per het einde van het boekjaar ( = kalenderjaar) maakt de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten op over het geëindigde boekjaar.

Doelstelling: het empoweren van vrouwen in Afrika en het beperken van de gevolgen van klimaatverandering en al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt.
Dit te bereiken door de aanplant van bomen en het bevorderen van de economische zelfstandigheid van vrouwen.
Het vermogen daartoe wordt gevormd door: donaties van Soroptimistclubs, door subsidies, schenkingen, donaties, erfstellingen en legaten, en alle andere verkrijgingen van baten.

In februari 2022 is de ANBI status verleend.
Voordelen hiervan zijn:
– giften zijn aftrekbaar van de belasting
– stichting betaalt geen schenk- en erfbelasting
– fungeert als keurmerk voor potentiele donateurs.

Mailadres van de stichting: 100jaar@soroptimist.nl

Delen op social-media: