Onze Unie 95, de fondsen

25-03-2023

Onze Unie 95, de fondsen

Door: Belinda de Man en Wanda Peters, leden nieuwsbriefteam

  In het kader van ons 95-jarig bestaan belichten we deze keer de fondsen. Het verwezenlijken van onze doelen wordt immers voor een belangrijk deel via deze fondsen bereikt. We moedigen je dan ook aan om door te klikken naar uitgebreidere informatie over de fondsen. Daar kan je club ongetwijfeld haar voordeel mee doen door een aanvraag te doen voor bijvoorbeeld een extra geldelijke bijdrage voor het project dat gesteund wordt, financiële steun voor een Soroptimist die dat tijdelijk nodig heeft of een studiebeurs voor een vrouw die je als club verder wil helpen.  Het Marie Muntendam Fonds

  In januari schreven we al (lees het hier) over de oprichting van het Steunfonds in 1933, een initiatief van Marie Muntendam. Het Steunfonds de Nederlandsche Soroptimistclubs heette vanaf 1971 Stichting Steunfonds van de Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen en in 1992 is de naam gewijzigd in Stichting Marie Muntendam Fonds (MMF). Wist je dat van de afdracht die jouw club aan de Unie doet per Soroptimist € 1 naar dat fonds gaat? Dat was in den beginne een kwartje per week (f 0,25), zoals je leest in het mooie gedicht dat we vonden in een editie van “De Nederlandsche Soroptimist” van 1937.

  Het MMF tracht haar doel te bereiken door het verlenen van financiële hulp waarmee de begunstigde haar mogelijkheden tot het maatschappelijk functioneren kan verruimen. Sinds september 2020 ondersteunt het MMF ook clubs bij het aantrekken van nieuwe leden die niet in staat zijn de clubcontributie te voldoen.

  Stichting Sororeshuizen

  Het was dezelfde Marie Muntendam die plannen opperde voor de aanschaf van Soroptimist-vakantiehuizen. Dat “Huizenfonds” heet nu formeel Stichting Sororeshuizen. Tot 2018 heette het echter Stichting Fonds ter Behartiging van de Belangen van Soroptimistclubs in Nederland. Het is niet echt een fonds. Doel van de stichting Sororeshuizen, zoals dat in de statuten is beschreven: De stichting stelt zich ten doel het tegen vergoeding ter beschikking stellen van vakantiehuizen aan leden van Soroptimistclubs om mede daardoor de onderlinge band tussen de leden van de Soroptimisclubs te bevorderen.

  Gré Kellerhuis
  Soroptimare
  Erelid Marie Muntendam, 1982

  Erelid
  Het is dan ook begrijpelijk dat Marie Muntendam het erelidmaatschap kreeg aangeboden op haar honderdste verjaardag in 1982. Door haar enthousiasme én haar financiële steun werden het MMF en de Stichting Sororeshuizen werkelijkheid. Op de andere ereleden van onze Unie door de jaren heen komen we nog terug!

  Soroptimist Vrouwenfonds

  De geschiedenis van het Soroptimist Vrouwenfonds, tot voor kort Algemeen Fonds, is wat complexer. In de jaren 50 zijn diverse fondsen opgericht:

  –      een Fonds voor Displaced Persons (1950),
  –      een Fonds voor Gerepatrieerden (1952) en
  –      een Rampenfonds (1956).

  Dit laatste fonds bestond uit het geld dat resteerde nadat Nederlandse en buitenlandse Soroptimisten financiële middelen hadden bijeengebracht voor de slachtoffer-Soroptimisten van de Watersnoodramp in 1953. Uit dit Rampenfonds zou de Nederlandse Unie dan direct hulp kunnen bieden aan slachtoffers van rampen waar ook ter wereld. Al deze fondsen zijn in 1960 samengevoegd tot het Fonds Bijzondere Hulpverlening. Tot slot zijn de dan nog bestaande fondsen samengevoegd tot de Stichting Algemeen Fonds van de Unie van de Soroptimistclubs in Nederland Suriname en Curaçao, kortweg Algemeen Fonds, dat op 25 augustus 1971 is opgericht en sinds 2 maart 2023 de naam Stichting Soroptimist Vrouwenfonds heeft. Het doel van de Stichting Soroptimist Vrouwenfonds is het (financieel) ondersteunen van de doelstellingen van de Unie en daarmee van de Soroptimisten wereldwijd. Van de afdracht die jouw club aan de Unie doet gaat per Soroptimist € 4,50 naar dat fonds. Maar het fonds ontvangt ook schenkingen en legaten.
  Soroptimistclubs van onze Unie kunnen een aanvraag doen om een bijdrage voor het project dat zij steunen.

  Stichting Vrouwenstudiefonds Soroptimisten

  Vrouw aan de studie

  In 1995  werd het Vrouwenstudiefonds opgericht, dat zich, overeenkomstig de wens van de legataris Jet Vroom, richtte op studenten uit de Oost-Europese landen. De Europese wereld is echter drastisch veranderd en dus werden de statuten in 2018 aangepast. Voorwaarde voor het indienen van een aanvraag is nu dat de aanvraag wordt ondersteund door een Soroptimistclub. De club neemt daarmee de verantwoordelijkheid op zich voor het juiste gebruik van de studiebeurs en zet zich in om de aanvraagster, die ver weg of dichtbij huis kan zijn, indien mogelijk of gewenst ook op andere terreinen te ondersteunen.

  De samenwerking met het Soroptimist Vrouwenfonds heeft ertoe geleid dat het jaarlijks beschikbare bedrag voor toekenning van beurzen fors is gestegen waardoor het aantal beurzen dat in die jaren is toegekend, is toegenomen. Hierdoor kan een grotere groep vrouwen financieel ondersteund worden op hun weg naar economische zelfstandigheid.

  ANBI-status

  De fondsen worden aangevuld vanuit de contributie van de clubs (MMF en Soroptimist Vrouwenfonds, zie boven) en/of via schenkingen en legaten. MMF, Soroptimist Vrouwenfonds en Vrouwenstudiefonds hebben alle drie de ANBI-status. Legaten die worden nagelaten aan deze fondsen zijn dan ook vrijgesteld van successierechten en schenkingen zijn aftrekbaar voor de belastingen. De jaarverslagen en -rekeningen van de fondsen zijn op de Uniewebsite te vinden.

  Delen op social-media: