Stichting Soroptimist Vrouwenfonds

Stichting Soroptimist Vrouwenfonds

Stichting Soroptimist Vrouwenfonds (voorheen genaamd Stichting Algemeen Fonds van de Unie van Soroptimistclubs, en hierna te noemen “Soroptimist Vrouwenfonds”) is een stichting die gelieerd is aan Soroptimist International, Unie van Soroptimistclubs, een vereniging (hierna: de Unie) waar  Soroptimistclubs uit Nederland, Suriname, Curaçao en Aruba lid van zijn. 

 

 

Soroptimist Vrouwenfonds

Het doel van het Soroptimist Vrouwenfonds is de realisatie van de doelstellingen van het Soroptimisme te bevorderen. Daartoe initieert en (co)financiert het Soroptimist Vrouwenfonds projecten die de positie van vrouwen en meisjes verbeteren.

De missie van de Soroptimisten is het verbeteren van  de levensomstandigheden en de status van vrouwen en meisjes  door middel van onderwijs en economische en politieke bekrachtiging. Het wereldwijde thema van 2011-2030 luidt dan ook: “Empowerment of Women through Education and Leadership”. Het Vrouwenfonds geeft invulling aan haar doelstelling door projecten die passen in de doelstelling van het Soroptimisme financieel te ondersteunen of nieuwe projecten in gang te zetten en uit te (laten) voeren. De geldmiddelen van de stichting bestaan uit het vermogen bij oprichting, een jaarlijkse bijdrage van alle onder de Unie vallende Soroptimisten, erfstellingen en legaten, schenkingen en andere inkomsten. Een substantieel deel van het huidige vermogen van de stichting is gevormd door de erfenis van de Haarlemse soroptimist Carla Atzema-Looman (1920-2013).

Op dit moment draagt het Soroptimist Vrouwenfonds onder andere op de volgende wijze bij aan de verwezenlijking van de doelstelling:

 1. Ondersteuning van projecten van Soroptimistclubs met maximaal € 3.000,- per club per jaar;
 2. Financiering van de Carla Atzema-Looman leerstoel Mensenrechten Educatie aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Meer informatie.
 3. Initiatie en financiering van de Carla Atzema Soroptimistprijs. Met deze twee jaarlijkse prijs van € 25.000,- toont de stichting haar waardering voor  journalistieke producties die haar doelstellingen ondersteunen Zie voor meer informatie Meer informatie.
 4. Financiële ondersteuning van Stichting Vrouwenstudiefonds Soroptimist, welke stichting eveneens  verbonden is aan de Unie. Meer informatie 
   

Clubprojecten

Jaarlijks kan er  € 50.000,- besteed worden ter ondersteuning van door Soroptimistclubs aangedragen projecten. Een club kan maximaal € 3.000,- per project krijgen uit het Vrouwenfonds en krijgt nooit meer dan 50% van de eigen bijdrage vanuit de club. Voor een bijdrage aan scholing in een ontwikkelingsland wordt een bedrag van maximaal € 400,- per kind/volwassene per jaar aangehouden.

Clubs kunnen het gehele jaar door projectvoorstellen indienen, er kunnen meerdere projectvoorstellen van één club voor een bijdrage in aanmerking komen.

Het bestuur vergadert in beginsel elke twee maanden en behandelt dan ook  de aanvragen van clubs, en beslist daarover op basis van  de geldende criteria. De clubs worden zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de besluitvorming van het bestuur.

Clubs kunnen hun aanvragen met behulp van het aanvraagformulier indienen bij: vrouwenfonds@soroptimist.nl.

Werkwijze

Het bestuur bestaat uit Soroptimisten en wordt benoemd door de Raad van Afgevaardigden (een vertegenwoordiging van alle Soroptimistclubs die zijn aangesloten bij de Unie). De stichting heeft geen mensen in dienst. Het bestuur draagt zelf zorg voor de (voorbereiding van) besluitvorming, waar nodig met toestemming van de Raad van Afgevaardigden, en de uitvoering daarvan. Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan de Raad van Afgevaardigden. Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Graag stellen wij het huidige bestuur voor:

 • Lyda Smits, club Almere: voorzitter, portefeuilles commissie educatie en denktank nieuwe leerstoel/lectoraat
 • Antoinette van den Haak, club Rotterdam: secretaris en portefeuille ‘aanvragen clubs’
 • Jantien Heimel, club Amsterdam Zuid/Amstelveen: penningmeester
 • Marianne Kallen-Morren, club Zeist: portefeuille ‘leerstoel mensenrechteneducatie’
 • Jacqueline Kronenburg, club Ede, portefeuille communicatie
 • Astrid Landa, club Emmen, portefeuille Carla Atzema Soroptimist Prijs
Linking pin vanuit het bestuur van de Unie: Wanda Peters

Verantwoording voor de ANBI – status

De stichting beschikt over een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en heeft daardoor onder andere vrijstelling van successierechten. Het rekeningnummer van de Stichting is: NL64 ABNA 0480855277. De stichting is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 41197075. RSIN nummer: 816046402

Bijlage(n)

ANBI Soroptimist Vrouwenfonds 2024

Jaarstukken 2022-2023

Jaarverslag en Jaarrekening 2021-2022
Beleidsplan 2023-2026
Jaarverslag 2020-2021
Jaarrekening 2020-2021
Jaarverslag 2019-2020
Jaarrekening 2019-2020
Statuten Vrouwenfonds
Huishoudelijk reglement Soroptimist Vrouwenfonds

 

Wat kan jij doen

Er zijn verschillende vormen van lidmaatschap. Je bent dus vrij om jouw bijdrage op jouw manier in te vullen. Daar passen ook verschillende lidmaatschapsvormen bij. Ook als je geen lid bent, kun je onze acties ondersteunen. Draag jij de Soroptimist een warm hart toe? Schenk ons dan een geldbedrag of koop iets uit onze webshop.

ShoppenLid worden
Delen op social-media: