Algemeen fonds

Stichting Algemeen Fonds van de Unie van de Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao

De stichting Algemeen Fonds van de Unie van de Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao (hierna ook te noemen “Algemeen Fonds”) is een rechtspersoon die gelieerd is aan de Vereniging Soroptimist International, Unie van de Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao, een vereniging (hierna: de Unie) waar de Soroptimistclubs uit genoemde landen lid van zijn.

Het doel van het Algemeen Fonds is het (financieel) ondersteunen van de doelstelling van de Unie, en daarmee van de Soroptimisten wereldwijd.

De missie van de Soroptimisten is het verbeteren van  de levensomstandigheden en de status van vrouwen en meisjes  door middel van onderwijs en economische en politieke bekrachtiging. Het wereldwijde thema van 2011-2030 luidt dan ook: “Empowerment of Women through Education and Leadership”. Het Algemeen Fonds geeft invulling aan haar doelstelling door projecten die passen in de doelstelling van het Soroptimisme financieel te ondersteunen of nieuwe projecten in gang te zetten en uit te (laten) voeren. De geldmiddelen van de stichting bestaan uit het vermogen bij oprichting, een jaarlijkse bijdrage van alle onder de Unie vallende Soroptimisten, erfstellingen en legaten, schenkingen en andere inkomsten. Een substantieel deel van het huidige vermogen van de stichting is gevormd door de erfenis van de Haarlemse soroptimist Carla Atzema-Looman (1920-2013).

Op dit moment draagt het Algemeen Fonds onder andere op de volgende wijze bij aan de verwezenlijking van de doelstelling:

 1. Ondersteuning van projecten van Soroptimistclubs met maximaal € 3.000,- per club per jaar;
 2. Financiering van de Carla Atzema-Looman leerstoel Mensenrechten Educatie aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Meer informatie.
 3. Initiatie en financiering van de Carla Atzema Soroptimistprijs. Met deze twee jaarlijkse prijs van € 25.000,- toont de stichting haar waardering voor  journalistieke producties die haar doelstellingen ondersteunen Zie voor meer informatie Meer informatie.
 4. Financiële ondersteuning van het Marie Muntendam Fonds, welke stichting eveneens verbonden is aan de Unie Meer informatie
 5. Financiële ondersteuning van Stichting Vrouwenstudiefonds Soroptimist, welke stichting eveneens  verbonden is aan de Unie. Meer informatie 
   

Clubprojecten

Jaarlijks kan er  € 50.000,- besteed worden ter ondersteuning van door Soroptimistclubs aangedragen projecten. Een club kan maximaal € 3.000,- per project krijgen uit het Algemeen Fonds en krijgt nooit meer dan 50% van de eigen bijdrage vanuit de club. Voor een bijdrage aan scholing in een ontwikkelingsland wordt een bedrag van maximaal € 400,- per kind/volwassene per jaar aangehouden.

Clubs kunnen het gehele jaar door projectvoorstellen indienen, er kunnen meerdere projectvoorstellen van één club voor een bijdrage in aanmerking komen.

Het bestuur vergadert in beginsel elke twee maanden en behandelt dan ook  de aanvragen van clubs, en beslist daarover op basis van  de geldende criteria. De clubs worden zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de besluitvorming van het bestuur.

Clubs kunnen hun aanvragen met behulp van het aanvraagformulier indienen bij: algemeenfonds@soroptimist.nl.

Werkwijze

Het bestuur bestaat uit Soroptimisten en wordt benoemd door de Raad van Afgevaardigden (een vertegenwoordiging van alle soroptimistclubs die zijn aangesloten bij de Unie). De stichting heeft geen mensen in dienst. Het bestuur draagt zelf zorg voor de (voorbereiding van) besluitvorming, waar nodig met toestemming van de Raad van Afgevaardigden, en de uitvoering daarvan. Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan de Raad van Afgevaardigden. Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Graag stellen wij het bestuur van 2021-2022 voor:

 • Lyda Smits, club Almere: voorzitter en portefeuille Vrouwenstudiefonds
 • Ineke Mastenbroek, namens het Uniebestuur: vicevoorzitter
 • Marianne Evers, club De Bilt-Bilthoven: secretaris en portefeuille ‘aanvragen clubs’
 • Jantien Heimel, club Amsterdam Zuid/Amstelveen: penningmeester
 • Lydia Bongenaar, club Eindhoven: portefeuille ‘Carla Atzema Soroptimistprijs’
 • Marianne Kallen-Morren, club Zeist: portefeuille ‘leerstoel mensenrechteneducatie’

Verantwoording voor de ANBI – status

De stichting beschikt over een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en heeft daardoor onder andere vrijstelling van successierechten. Het rekeningnummer van de Stichting is: NL87 INGB 0000363077. De stichting is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 41197075. RSIN nummer: 816046402

Bijlage(n)

Beleidsplan van het Algemeen Fonds
Jaarverslag 2019-2020
Jaarrekening 2019-2020
Jaarverslag 2018-2019
Jaarrekening 2018-2019
Verklaring Jaarrekening 2018-2019
Statuten Algemeen Fonds
Huishoudelijk reglement Algemeen Fonds
Reglement Commissies Algemeen Fonds

 

Wat kan jij doen

Er zijn verschillende vormen van lidmaatschap. Je bent dus vrij om jouw bijdrage op jouw manier in te vullen. Daar passen ook verschillende lidmaatschapsvormen bij. Ook als je geen lid bent, kun je onze acties ondersteunen. Draag jij de Soroptimist een warm hart toe? Schenk ons dan een geldbedrag of koop iets uit onze webshop.

ShoppenLid worden