Onze standpunten

Waar staan we voor?

De standpunten van Soroptimist International op diverse onderwerpen zijn gebaseerd op de Universele verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties zoals deze zijn vastgesteld op 10 december 1948. De 10e december wordt dan ook wereldwijd door alle Soroptimistclubs op de één of andere wijze gevierd. Vooral door de invloed van Eleanor Roosevelt zijn deze mensenrechten destijds al zeer vrouwvriendelijk opgesteld. Waar er later nieuwe fenomenen zich zijn gaan voordoen volgen we de standpunten die zijn opgesteld door de Commission on the Status of Women van de UN, afgekort CSW. Deze vergadert jaarlijks en stelt daar regelmatig nieuwe standpunten en doelstellingen op, die voorlopig nog zijn gebaseerd op de doelen zoals die in Bejing op de grote vrouwenconferentie in 1994 zijn opgesteld.

Rechten en wetten

In Europa worden die aangevuld met de rechten die zijn vastgelegd in het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, het EVRM. Die rechten zijn in Nederland specifieker uitgewerkt in wetten, waarbij voor ons het meest belangrijk de Wet gelijke behandeling is. Immers je mag rechten hebben, je moet ze ook tot gelding kunnen brengen. Zonder de dwingende weten en richtlijnen komen ze niet tot uitvoering.

Ook de Europese Unie heeft basale rechten vastgelegd die vooral op politiek gebied liggen, maar ook expliciet gelijke behandeling omvatten. Deze zijn vastgelegd in richtlijnen zoals de gelijke behandeling bij de toegang tot en aanbod van diensten en goederen en de gelijke behandeling in arbeid en beroep.

Een goed overzicht is te vinden op https://mensenrechten.nl/nl/welke-mensenrechten-zijn-er

Soms botsen grondrechten met elkaar. Het meest lastige dilemma daarbij is het recht op abortus versus godsdienstvrijheid. We volgen daarin het standpunt dat de vrouw beslist omtrent de voortplanting, het “she-decides”-principe. Dat betekent dus ook geen culturele druk op gedwongen of gearrangeerde huwelijken.

Rechten of discriminatie kunnen ook “verborgen” zijn. Zo blijkt de laatste tijd steeds meer dat de gezondheid van vrouwen benadeelt wordt doordat veel onderzoek of medicatie alleen mannen als standaard nemen, waardoor effecten voor vrouwen onderbelicht of nadelig blijken te zijn. Zo ontwikkelen rechten en inzichten nog voortdurend. Ook bij de klimaatontwikkelingen blijkt dat vrouwen de eerste en ergste slachtoffers zijn van de negatieve ontwikkelingen. Ze moeten bijvoorbeeld verder lopen om aan water te komen en lopen dan weer meer gevaar. Iets wat in 1948 totaal niet werd voorzien. We blijven de ontwikkelingen dus volgen en passen standpunten aan waar nodig.

In de statuten van Soroptimist International is opgenomen dat

“On matters of political controversy between nations, of party politics and of sectarian religion, Soroptimist International maintains a position of strict neutrality.

No Club or Union shall address any communication in the name of Soroptimist on any controversial subject to government leaders of other countries or to national and world bodies which could prove embarrassing or detrimental to Soroptimists in other countries.” We letten dus op of we niet per ongeluk leden of mensen in andere landen schofferen, maar dat wil niet zeggen dat we altijd stil zullen blijven als iets gevoelig is. We grijpen dan weer terug op de mensenrechten waarlangs we onze standpunten opbouwen en nemen dan wél stelling.

Soroptimisten over wetsvoorstel seksuele misdrijven: Vrouwen verdienen betere bescherming

Verscherping van huidige wetsvoorstel dringend noodzakelijk

Vrouwen verdienen een betere bescherming dan nu is opgenomen in het wetsvoorstel seksuele misdrijven. Dat vindt ook Anne-Marie Vreman, voorzitter van vrouwenorganisatie Soroptimist Nederland in een reactie op de brief die minister Grapperhaus gisteren aan de Tweede Kamer stuurde. Het is goed dat de minister daders van grensoverschrijdend seksueel gedrag eerder strafbaar wil stellen dan op basis van de huidige wetgeving mogelijk is. De minister geeft daarmee een belangrijk signaal af: grensoverschrijdend seksueel gedrag – in elke vorm ook – is niet toelaatbaar.

 

Verkrachting = verkrachting

Soropimist Nederland is wel teleurgesteld dat de minister meer geluisterd schijnt te hebben naar rechters en advocaten dan de slachtoffers die hij zegt te willen beschermen. Zo lijkt de bewijslast van verzet tegen seksueel contact nog steeds bij het slachtoffer te liggen. En wordt een dader bij een verkrachting waarbij het slachtoffer geen verzet kan bieden – wegens zogenoemde tonische immobiliteit – lager gestraft dan wanneer wel verzet is geboden. Dat leidt tot een ongewenste situatie voor slachtoffers. Of sprake is van verkrachting in strafrechtelijke zin moet niet afhankelijk zijn van geboden verzet.

Aanpassing wetsvoorstel noodzakelijk

Het wetsvoorstel wordt nog ter consultatie voorgelegd en in de Tweede Kamer besproken. Mogelijk zal dit traject aanleiding zijn tot aanpassing van het wetsvoorstel op dit punt. Maar vrouwenorganisatie Soroptimist Nederland hoopt dat de minister zelf bereid is op zijn eerder ingenomen standpunt terug te komen.

Delen op social-media: